Terms & Conditions of our Babysitting Service

Those Terms and Conditions are currently only available in Czech language but will be added in English soon. Please for now use google translator to understand them, if you don't speak Czech. 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZE DNE 1.6.2023

vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")


I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami ze smlouvy o poskytnutí služby péče o dítě - hlídání dětí (dále také jen jako "smlouva") uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.susies.cz (dále také jen jako "portál"), na jejíž jedné straně stojí:

Zuzana Hrubcová, IČ 03318231

se sídlem Praha 4, Braník, Branická 1573/114,

není plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4,

email babysitting@susies.cz, telefon +420 607 444 012

(dále také jen "poskytovatel")

a na jejíž druhé straně stojí zákazník coby příjemce služeb (dále také jen "zákazník"), přičemž poskytovateli uzavřením smlouvy vzniká povinnost poskytnout službu dle smlouvy a zákazníkovi vzniká povinnost uhradit cenu za poskytnutou službu.

2.  Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP.

3.  Poskytovatel a zákazník se dohodli, že služba objednaná prostřednictvím portálu bude poskytnuta, tj. splněna, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zákazník s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se skutečností, že v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.

II. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 1. Poskytovatel tímto sděluje, že:

 • služba představuje služby péče o dítě spočívající v jeho hlídání po dobu nepřítomnosti rodiče dítěte;

 • cena služby je uvedena v části portálu nazvané Price list, přičemž se odvíjí zejména od času, po který jsou služby poskytované, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, přičemž cenu je možné uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty; nebo ve vyjímečných a předem odsouhlasených případech v hotovosti;

 • služba je poskytnuta v termínu dle volby zákazníka;

 • zákazník má v případě uzavření smlouvy práva z vadného plnění, která jsou blíže specifikovaná v příslušné části všeobecných obchodních podmínek;

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora zákazníka), poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky;

 • požaduje úhradu ceny před poskytnutím služby;

 • smlouva se uzavírá v českém jazyce a uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele, přičemž zákazník k ní nemá přístup;

 • poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování vyjma kodexu uvedeného v čl. VII těchto VOP;

 • informace o mimosoudním řešení věci, procesu uzavírání smlouvy aj. jsou obsaženy dále v těchto podmínkách.

III. INFORMACE O SLUŽBÁCH A CENÁCH

 1. Služby poskytovatele jsou blíže specifikovány na portálu včetně informací o cenách a hlavních vlastnostech služeb.

 2. Ceny jsou uvedeny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty. Ceny jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na portálu.

 3. Poskytovatel informuje zákazníka a zákazník bere na vědomí, že ceny služby jsou zpravidla sjednány hodinovou sazbou, jelikož délka poskytování služby je určena požadavkem zákazníka na dobu poskytování služeb.

 4. V případě, že služba, jejíž cena je určena hodinovou sazbou, není poskytována celou jednu hodinu, je zákazník povinen za každý započatých 30 minut poskytování služby uhradit 50% ceny služby. To platí i v případě poslední neukončené hodiny, pokud je služba poskytována více hodin.

 5. Konečná cena služby tedy odpovídá násobku počtu hodin, po které je služba poskytována, a ceny jedné hodiny poskytování služeb.

 6. Případné slevy z ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel se zákazníkem jinak.

 7. Zákazník souhlasí s tím, že pokud nebude služba po uzavření smlouvy poskytnuta z důvodů na straně zákazníka a zákazník nesdělí poskytovateli, že nemá zájem o poskytnutí služby, poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu ceny odpovídající násobku příslušné hodinové sazby a doby, po kterou měly být služby dle požadavku zákazníka poskytovány.

 8. Zákazník souhlasí s tím, že pokud poskytovateli sdělí, že nemá zájem o poskytnutí služby:

 • a) více než 3 dní před plánovaným zahájením poskytování služby, není povinen uhradit žádný storno poplatek, přičemž závazek poskytovatele poskytnout službu zaniká;

 • b) méně než 3 dní , ale více než 48 hodin před plánovaným zahájením poskytování služby, je povinen uhradit část ceny služby ve výši 450,-Kč za každý den, ve kterém měla být služba poskytnuta, maximálně však 2700,-Kč, přičemž závazek poskytovatele poskytnout službu zaniká;

 • c) méně než 48 hodin před plánovaným zahájením poskytování služby, je povinen uhradit část ceny služby ve výši 900,-Kč za každý den, ve kterém měla být služba poskytnuta, maximálně však 1800,-Kč., přičemž závazek poskytovatele poskytnout službu zaniká.

9.    Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu ceny odpovídající násobku příslušné hodinové sazby a doby, po kterou měly být služby dle požadavku zákazníka poskytovány v případě, kdy:

  • a) zákazník nesplní nejpozději v rámci zaslání objednávky povinnost sdělení informací dle čl. IV odst. 1 písm. i) těchto VOP a současně

  • b) poskytovatel méně než 7 dní před plánovaným záhájením poskytování služby zjistí, že daná chůva není schopna službu poskytnout z důvodu specifik, jenž měly být v souladu s čl. IV odst. 1 písm. i) těchto VOP, přičemž závazek poskytovatele poskytnout službu v takovém případě zaniká.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Zákazník je prostřednictvím poptávkového formuláře uvedeného na portálu oprávněn zaslat poptávku poskytnutí služby, přičemž při odeslání poptávky souhlasí také s těmito VOP, které se následně plně uplatní na případný uzavřený právní vztah. V rámci poptávky zákazník uvede:

  • jméno,

  • e-mailovou adresu,
  • telefon,
  • datum a přesný čas, kdy má zájem o poskytování služby,
  • místo, ve kterém má být služba poskytována,
  • věk dítěte nebo dětí,
  • jazyky, kterými dítě nebo děti hovoří nebo jim rozumí,
  • počet dětí, které mají být hlídány,
  • případné další skutečnosti nezbytné pro výběr chůvy (zejména informace o postiženích, nemocích či poruchách nebo nutnosti specifického přístupu k dítěti).

2.      Poskytovatel na základě poptávky zašle obchodní nabídku a uvede minimálně:

  • informace o chůvě, která by děti hlídala,

  • cenu za poskytování služby,
  • informaci o výši zálohy, kterou bude případně poskytovatel požadovat uhradit.

3.     Zákazník může nabídku poskytovatele akceptovat e-mailem, přičemž okamžikem doručení akceptace nabídky je mezi stranami uzavřena smlouva.

4.      Zákazník je rovněž oprávněn uzavřít smlouvu prostřednictvím systému Reservio na webových stránkách https://www.reservio.cz/b/susie-s-babysitting, přičemž v takovém případě vyplní veškeré vyžadované informace, bude souhlasit s těmito podmínkami, přičemž smlouva je v takovém případě uzavřena kliknutím na tlačítko "rezervovat a zaplatit".

V. ZÁLOHA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu zálohy na cenu za poskytnutí služeb, která bude činit až 100% předpokládané ceny služby (tj. násobku hodinové sazby a předpokládaného počtu hodin poskytování služby), přičemž po vzniku práva na úhradu ceny služby bude záloha v plném rozsahu započtena na cenu za poskytnutí služby.

 2. Zálohu je zákazník povinen uhradit do tří pracovních dnů od uzavření smlouvy, nejpozději do dne předcházejícího dni, ve kterém by měly být služby poskytnuty.

 3. Pokud zákazník zálohu neuhradí, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

 4. Cenu může zákazník uhradit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Jiný způsob úhrady je možný pouze v případě, že se na jiném způsobu úhrady zákazník a poskytovatel dohodnou.

 5. Cena je splatná nejdéle do 3 dnů od poskytnutí služby, a to na základě vystavené faktury. Zákazník souhlasí s dodáním faktury elektronicky prostřednictvím e-mailu. V případě, že dojde k případu dle čl. III odst. 8 této smlouvy, je cena splatná do 7 dnů od výzvy poskytovatele k úhradě ceny.

 6. Pokud má být služba poskytována opakovaně nebo je poskytována více dnů bezprostředně po sobě následujících, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu ceny vždy po uplynutí po sobě jdoucích 7 kalendářních dnů, pokud v tomto čase byla služba alespoň jednou poskytována.

VII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Poskytovatel je povinen provádět poskytování Služeb osobně nebo prostřednictvím třetích osob - chův.

 2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby poctivě a pečlivě podle svých schopností, vždy však s ohledem na ochranu zdraví a zájmů svěřeného dítěte. Poskytovatel je při poskytování služeb rovněž povinen hájit zájmy a dobrou pověst zákazníka.

 3. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytování služby, v případě, že dítě pro které byla služba objednána onemocní. Případné vrácení zaplacené částky by se řídilo storno podmínkami uvedených na stránkách, přičemž poskytovatel může v individuálních případech na základě svého rozhodnutí částku vrátit celou formou kreditu.

 4. Objednatel je povinen sdělit Poskytovateli (nejdéle při započetí služby přímo chůvě) veškeré informace, které by mohly mít vliv na péči o dítě; např. informace týkající se jeho zdravotního stavu, jakýchkoliv specifických a speciálních potřeb nebo i vlastních pravidel ve věci výchovy v dané rodině, dále i informace o alergiích, speciálních potřebách dítěte (například o potřebě speciální výživy, speciálních stravovacích návycích apod.), dále pak o případných postiženích, vadách či poruchách, stejně jako o atypickém chování nebo nutnosti specifického přístupu, stejně jako o veškerých doporučeních, jak k dítěti přistupovat v důsledku atypického chování apod.

 5. Objednatel je povinen za poskytnuté služby zaplatit sjednanou cenu řádně a včas.

VIII. ETICKÝ KODEX

 1. Jako poskytovatel usilujeme o poskytování co nejlepších služeb. Z toho důvodu jsme sestavili tento etický kodex, který se zavazujeme dodržovat.

 2. Jako poskytovatel prohlašujeme, že:

 • usilujeme o co nejvyšší standard poskytovaných služeb a o co největší uživatelský komfort pro všechny zákazníky, kteří se rozhodnou využít k nalezení chůvy náš web,
 • věnujeme péči výběru vhodných chův. S každou chůvou se osobně potkáme, provedeme pohovor, ověříme, zda jsou schopny poskytovat služby péče o dítě a bereme v potaz jejich individuální dovednosti a schopnosti, prověříme výpis z rejstříku trestů a požadujeme reference z předchozích rodin, kde chůva pracovala
 • klientům se vždy snažíme nalézt tu nejlepší možnou chůvu podle informací, které máme od klienta k dispozici, přičemž při volbě chůvy samozřejmě zohledňujeme zejména věk dítěte a jeho jazykovou vybavenost,
 • s chůvami jsme v pravidelném kontaktu, a pokud se objeví v průběhu poskytování služeb jakýkoli problém, vždy usilujeme spolu s chůvou o jeho vyřešení a případnou nápravu,
 • máme sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené naší činností.

    3.       Chůvy prohlašují, že budou:

 • poskytovat služby péče o dítě dle svých nejlepších schopností a dovedností a v plném souladu se zájmy dítěte tak, aby o hlídané děti bylo bezezbytku postaráno a aby se dítě cítilo spokojeně,

 • respektovat veškeré požadavky rodičů, u kterých je možné jim rozumně vyhovět,

 • respektovat specifika jednotlivých dětí, jejich povahu a individuální požadavky,

 • zohledňovat pravidla, zvyklosti a řád rodiny, pokud o něm budou ze strany rodičů informované,

 • dodržovat dohodnutá výchovná pravidla, dbát na rozvoj dítěte a dodržovat obecná pravidla správné hygieny,

 • věnovat dítěti čas a pozornost,

 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služby, zejména nebudou nikde sdělovat žádné osobní informace týkající se dítěte nebo rodiny,

 • respektovat soukromí rodiny a dítěte a nebudou vstupovat do prostor, do kterých nezbytně při poskytování služeb vstupovat nemusí, přičemž prostory rodiny bude udržovat ve stavu, ve kterém do nich vstoupily,

 • komunikovat s rodiči a informovat je o průběhu poskytování služby, o případných potřebách dítěte, které chůva v průběhu poskytování služby zjistila a upozorňovat je na případné problémy týkající se dítěte, které v průběhu poskytování služby zjistila,

 • dbát na to, aby při poskytování služby byly plně způsobilé službu kvalitně poskytnout, přičemž zejména budou dbát pravidel slušného vychování, zdrží se jakýchkoli vulgarit či nevhodného chování, s dítětem budou komunikovat přiměřeně jeho věku a vývoji,

 • v případě závadového chování dítěte postupovat smířlivě s ohledem na charakter dítěte a budou veškeré případné problémy s dítětem řešit vzájemnou komunikací, přičemž nikdy nebudou užívat tělesné tresty.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Poskytovatel je povinen poskytnout službu bez vad, přičemž zejména odpovídá zákazníkovi, že služba:

  • a) odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem;

  • b) je vhodná k účelu, pro který ji zákazník požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil,
  • c) je vhodná k účelu, k němuž se služba tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob a právní předpisy.

    2.       Pokud si zákazník vymíní zvláštní vlastnosti služby a poskytovatel je výslovně akceptuje, je služba bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.

    3.       Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady nad rámec zákona. Poskytovatel neposkytuje záruku za jakost.

    4.      Doporučuje se, aby zákazník oznámil poskytovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

     5.     Má-li poskytnutá služba vadu, může zákazník požadovat její odstranění opakovaným poskytnutím služby nebo opravou, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by služba měla bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil zákazníkovi značné obtíže, přičemž se zohlední povaha služby a účel, pro který zákazník služby objednal.

    6.     Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • poskytovatel vadu neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí nebo bez značných obtíží pro zákazníka nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka,

 • se vada projeví opakovaně, nebo

 • je vada podstatným porušením smlouvy.

             Zákazník však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada jen nevýznamná.

X. REKLAMACE

 1. Zákazník má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž poskytovatel se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.

 2. Zákazník uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje službu) nejlépe bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že služba je vadná.

 3. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být doručena poskytovateli prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů:

přičemž poskytovatel preferuje zaslání reklamace emailem.

    4.     Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:

    5.     Poskytovatel vydá zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil zákazník způsob vyřízení reklamace.

    6.    Poskytovatel je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě zákazníka – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit zákazníkovi a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.

     7.     Zákazník je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na službě spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.

     8.    Zákazník - spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamované služby. Zákazník - spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

     9.   O vyřízení reklamace poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí zákazníka.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Ujednání VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná a dodatečná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou výslovně ještě před uzavřením smlouvy akceptována poskytovatelem. Z akceptace musí vyplývat, že dochází v plném rozsahu i k akceptaci odchylných ujednání.

 3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty - emailu.

 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 7. Poskytovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2023